gandhigramam 9961 68 97 53
9544 98 14 44
9544 40 94 44
devdasgandhigramam@gmail.com
 
gandhigramam Gandhigramam
Federal bank, Medical college branch
Accno - 21390200000263
IFSC - FDRL0002139
wild products
forest products

Welcome to Gandhigramam Wayanad

Founded Wayanad Gandi Gram With Its Head Quarters In Wayanad 25 Years Back To Collect And Market Forest Products Of The Adivas I (Aborigines) Such As Wild Honey,Goosebery,Bamboorice,Cycas,Handicrafts Products, Natural Coffe Basil Coffe,Wild Turmeric Etc.Thus The Adivasias Could Find Better Employment Opportunites And Ensure Market For Their Products.

Products

tX³ s\Ãn¡

DuÀP¯nsâ Iehd Nph¶ {]mKyw Ign¡p¶Xn\p Xpeyw. Ip«nIÄ¡pw KpWIcw .
More..

tX³ Huj[ shfp¯pÅn

sImfkvt{SmÄ Ipdbv¡p¶p , cIvXs¯ ip²oIcn¡p¶p , AanXh®w Ipdbv¡p¶p .
More..

tX³ C©n

PetZmj¯n\pw I^s¡«n\pw KpWIcw.
More..

lWntKmÄUv tdmkm¸q

apJ kuµcyw hÀ²n¡p¶p , Ip«nIÄ¡pw apXnÀ¶hÀ¡pw HmÀaiàn¡v D¯aw.icockuµcyw hÀ²n¡p¶p.
More..

ഗ്രീൻ ഹെർബൽ ഔഷധ പച്ച ചായ

അമിത വണ്ണവും വയറും കുറയ്കാൻ ചെറുതേൻ കരിജീരകസത്തു ഗ്രീൻ ഹെർബൽ ഔഷധ പച്ച ചായ
More..

കസ്തൂരി മുഖകാന്തി

മുഖ സൗന്ദര്യത്തിനു പനിനീരിൽ ചാലിച്ചു പുരട്ടി അര മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു കഴുകി കളയുക
More..

കാമറൂണ്‍ ലേഹം

ലൈഗിക ക്ഷീണം അകറ്റി യൗവനം നിലനിര്തുന്നതിനു കാമറൂണ്‍ ലേഹം, മുരിങ്ങ, കുരുപ്പൊടി, കന്മദപ്പൊദി എന്നിവ നല്ല ഔഷധമാണ്
More..

gandhigramam wayanad

Founded Wayanad Gandi Gram With Its Head Quarters In Wayanad 25 Years Back To Collect And Market Forest Products Of The Adivas I (Aborigines) Such As Wild Honey,Goosebery,Bamboorice,Cycas,Handicrafts Products, Natural Coffe Basil Coffe,Wild Turmeric Etc.Thus The Adivasias Could Find Better Employment Opportunites And Ensure Market For Their Products. Today,Throughout Kerala ,Ganddhi Gram Has Showrooms And Mobile Outlets.

Contact Address

Gandhigramam Wayanad
Thalipuzha ,
Lakkidi.PO ,
Near Pookkode Lake ,
Wayanad ,
Kerala-673576

Designed by
Copyright©2015 www.gandhigramam.com